تبلیغات
حرفــــــــــــ دل - کاش خـدا منو بـبینـه
حرفــــــــــــ دل
باز هم از چشمه لبهای من تشنه ای سیراب شد سیراب شد باز هم در بستر آغوش من رهروی در خواب شد در خواب شد
دوشنبه 1393/02/15 :: نویسنده : مهتاب
 کاش خدا منو ببینه ببینه چه گیج و خستم 
 دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم 
 کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم 
 حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم 
 مثه انتظار کشیدن همه آرزوم همینه 
 پس بذار یه بار دیگه این چشام تو رو ببینه 
 کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه 
 این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه 

             
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 1393/05/4 22:02
باتبادل لینک موافقی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهتاب موافقــــــــــــــــم
چهارشنبه 1393/04/11 19:14
کاش خدا منو ببینه

من دیگه غربت نمی خوام عشقو با حسرت نمی خوام
صدای هق هق و گریه کنج این خلوت نمی خوام
هر جایی که درد زیاده قلبم اونجا خونه کرده
غمو مهمون کرده و زود خوشی رو روونه کرده
دیگه طاقتی نمونده که بخوام جدا بمونم
شعرای پر از من و تو با خودم تنها بخونم
کاش ببینمت دوباره خیلی کم حتی یه لحظه
مثه اون روزای اول همه ی جونم بلرزه

کاش خدا منو ببینه ببینه چه گیج و خسته م
دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم
کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم
حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم

مثه انتظار کشیدن همه آرزوم همینه
پس بذار یه بار دیگه این چشام تو رو ببینه
کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه
این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه

کاش خدا منو ببینه ببینه چه گیج و خسته م
دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم
کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم
حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم
مهتاب

ممنون سیامــک ..
دوشنبه 1393/03/19 07:29
سلام..فدات شم..عزیزم...ممنونم.....امیدوارم شماهم همیشه موفق باشی
مهتاب سلام ..

خواهش میکنم ...مرسی
شنبه 1393/03/17 10:58
ایـــــن روزهـــــا
در بــــــطن مــــــن
زنــــی سکـــــته مـــی کـــند
کــــــه در هــــــر نــــــفــــــــس
زنــــدگــــی را سخـــــت تپـــــیده اســـــت
تمـــــام وجــــودم قــــلبی شــــده کـــــه درد مـــی کند..
مهتاب

دقیق حسه من ..!!!
چهارشنبه 1393/03/7 12:58
درویشی را دیدم شتابان میدوید گفتم درویش * کجا؟ گفت مراسم عزا* گفتم مگه کی مرده؟آهی کشید و گفت= معرفت و وفا.
مهتاب درست میگید..ولی چندتایی باقـی مـونـدن
چهارشنبه 1393/02/31 02:14
زیبا بود عزیزم..افرین خانومی از متن زیبات.... کاش خدا منو ببینه ببینه چه گیج و خستم
دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم
مهتاب

مرسی بهنام جااان
دوشنبه 1393/02/29 09:45
من عاشق این اهنگم
مهتاب خوشحالم ازاین بابـت

سه شنبه 1393/02/23 03:21
یـه مـُـوقع هایی هـَـست . .
سیگار جـِـلوتـِـ
ویسـکی کــِـنارت
امانـَـه سیگارو میـکشی !
نـَه ویسکی می خُوری !
سَـرتو تـِـکون میدی
لـَــ:)ــبخـَـندی میزنی
میگی :
مـُـرده شور ایـن زندگی رُو بــَـبـَـرن !
مهتاب

زندگی بروفقه مراده همه ی مردمای ایـران زمـیـن

ممنون از حضورت
دوشنبه 1393/02/22 14:01

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\....... برای تبادل ........ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ
افتخار میدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهتاب بله گلم ..چرا که نه

وب خشگلی داری
دوشنبه 1393/02/22 13:59
_______(¯`:´¯)
_____ (¯ `•✦.•´¯)
_____ (_.•´/|\`•._)
_______ (_.:._)__(¯`:´¯)
__(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.✦.•´¯)
(¯ `•✦.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._)
(_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶
__(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶
____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶
_____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶
______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
_______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•✦.•´¯)¶¶¶
¶¶¶(¯ `.✦.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶
¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ (_.:._)¶¶
¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
______¶¶¶¶¶(¯ `•.✦.•´¯)¶¶ ¶¶¶
____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶
___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶
-_____--------_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
-----_____---_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
----____-----_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___|___|___|_____|___|___|___|___
مهتاب مرسی گلم

پنجشنبه 1393/02/18 12:47
آخرین بار که من از تهِ دل خندیدم

علتش پـول نبود

انعکاسِ جُوک هر روز نبود

علتش، چهره‌یِ ژولیده‌یِ یک دلقک,

یا زمین خوردن یک کور نبود …

من بهِ « من » خندیدم !

که چو یک دلقک گیج

نقش یک خنده به صورت دارم و دلم میـــگرید …!
مهتاب ممنون از متن و بازدیدتون

چهارشنبه 1393/02/17 11:06
عالی بود از امروز طرفدار وبلاگت شدم و میخوام باهات تبادل لینک کنم خوشحال میشم قبول کنی
مهتاب مرسی گلم

حتما
چهارشنبه 1393/02/17 09:30
آپم و آماده ثبت لینک شما در پیوندهای وبلاگم
مهتاب سرمیزنم ..ممنون
سه شنبه 1393/02/16 13:40
مطالب وبلاگت رو خودت نوشتی؟ با اجازت من چندتا مطالبت رو زدم توی وبلاگم . آپم مایل بودی تبادل لینک اتوماتیک هم وبلاگم داره
مهتاب سلام عزیز..
همشون ازخودم نیست

موردی نداره ..حرفه دلمه
سه شنبه 1393/02/16 13:40
مطالب وبلاگت رو خودت نوشتی؟ با اجازت من چندتا مطالبت رو زدم توی وبلاگم . آپم مایل بودی تبادل لینک اتوماتیک هم وبلاگم داره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهتاب
نویسندگان
نظرسنجی
چه تغییراتی برای وبلاگم انجام بدم؟؟؟؟؟؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Music Code By: AvA

> ابزار پرش به بالا
دریافت کد جملات شریعتی
تصاویر زیباسازی نایت اسکین